slide1

Обновеното Одобрение  за вршење на работи за застапување во царинските постапки на нашата компанија е следново:

Одделението за тарифи, управна и прекршочна постапка кое работи во склоп на секторот е вистинска заштита на комитентите пред и по царинење на стоката и нуди консалтинг од прва рака во врска со царинскиот закон како и сите други закони поврзани со царинските процедури.

КОНТАКТ Иван Бошковски                                                                                   
телефон: 02 3219 004                                                                              
телефакс: 02 3219 099                                                                           
мобилен: 075 341 148                                                                             
e-mail: i.boskovski@fersped.com.mk 


КОНТАКТ Елена Лазаревска
телефон: 02 3219 007
телефакс: 02 3219 099
мобилен: 070 274 684
e-mail: e.lazarevska@fersped.com.mk

map

УЛ. Македонија 11а 1000 Скопје