slide1


Опсег на задачите:


следење на обврските и побарувањата на Фершпед со фирмите со кои соработува и регулирање на истите,
изготвување на неревидирани финансиски извештаи,
изготвување на завршна сметка,
комплетно девизно работење во надворешно -трговскиот промет и
изготвување на краткорочни и долгорочни извештаи за работењето на фирмата.


КОНТАКТ Цаца Зикова
телефон: 02 3149 315
телефакс: 02 3149 484
мобилен: 070 225 129
e-mail: c.zikova@fersped.com.mk

map

УЛ. Македонија 11а 1000 Скопје