slide1


Следењето и имплементирањето на стандардите во областа на обуките, посетувањето на семинарите и советувања од областа на основната дејност на компанијата, правните работи и човековите ресурси, изработка на целокупната норматива како во компанијата така и нормативните акти каде Фершпед се јавува како сопственик, се само дел од активностите.

Особено правната служба во рамките на Секторот ја издигнува соработката со другите сектори на највисоко ниво, со што придонесува за беспрекорно функционирање на сите сегменти во целина.


КОНТАКТ Ванчо Стојанов
телефон: 02 3149 301
телефакс: 02 3149 356
мобилен: 070 732 361
e-mail: vstojanov@fersped.com.mk 


КОНТАКТ Анче Владичевска 
телефон: 02 3149 492
телефакс: 02 3149 496
мобилен: 075 441 842
e-mail: a.vladicevska@fersped.com.mk

 

map

УЛ. Македонија 11а 1000 Скопје